L@C
สถาบันภาษา Language @ Clickเป็นผู้ริเริ่มนำระบบ Interactive Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทางสถาบันฯได้ใช้โปรแกรม ELLIS Academic Version 3.0 ที่คิดค้นและพัฒนาโดย Dr. Frank Otto นักภาษาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมากกว่า 30 ปี ควบคู่กับการสอนด้วยอาจารย์เจ้าของภาษา (Native-Speaking Teachers)
สถาบันภาษา Language @ Click เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเรียนของสถาบันที่ได้พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะกับทุกท่านที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หลักสูตรที่จัดขึ้นจะเน้นให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนกับอาจารย์ทุกชั่วโมง และสามารถเข้าเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า Computer-Assisted Language Learning (CALL) สถาบันฯ เลือกใช้ระบบของ ELLIS (English Language Learning and Instruction System Inc.)
เนื่องจากเป็นซอฟแวร์ที่ใช้ในสถาบันการศึกษาและโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาและในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยเน้นการสอนภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร ผสมผสานกับการเข้าชั้นเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาอย่างสม่ำเสมอ สถาบันฯ สร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างแท้จริง ด้วยการเรียนผ่านระบบของ ELLIS ควบคู่ไปกับการเข้าชั้นเรียนการสนทนากับอาจารย์เจ้าของภาษาอย่างต่อเนื่อง
ELLIS Software
คือ ซอฟท์แวร์ด้านการเรียนภาษาอังกฤษ และการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ ซึ่ง พัฒนา โดย Dr. Frank Otto ซึ่งเคยเป็นผู้อำนวยการของ Teaching English as Second Language (TESL) Association ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นซอฟท์แวร์ ด้านการเรียนภาษาอังกฤษ และการสอนภาษาอังกฤษดีที่สุดในโลก และได้รับการเผยแพร่มากที่สุดในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ กว่า 50 ประเทศ ทั่วโลก รวมถึง การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และญี่ปุ่น
ELLIS
Interactive Multimedia System
 • ระบบ ELLIS จะเป็นการเรียนภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ เน้นหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษในรูปแบบ Interactive Multimedia System ที่เป็นระบบการเรียนภาษาอังกฤษที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย
 • VDO Interactive & Animation: ภาษาอังกฤษจะได้พบกับสถานการณ์ต่างๆของบทเรียนภาษาอังกฤษ ที่หลากหลาย ผ่านระบบ VDO Interactive & Animation
 • Interactive Role Play: ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะได้ฝึกฝนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง โดยการสวมบทบาทแทนตัวละครต่างๆในแต่ละบทเรียน
 • Interactive Photo Dictionary: มีพจนานุกรมรูปภาพและเสียง ของแต่ละบทเรียน ช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษของคุณง่ายขึ้น
 • Help Function: มีโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นภาษาไทย
Mission & Vision

Mission

 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนเพื่อพร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจในระดับสากล การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน การเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
 • แสวงหาและพัฒนาทรัพยากร วิทยากร ตลอดจนเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเข้ากับยุคสมัย เพื่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน
 • พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน มีความสะดวกสบายในเรื่องเวลาเรียน มีความคล่องตัวในการเข้าเรียน รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรที่องค์กรต่างๆ สามารถนำไปใช้พัฒนาทรัพยากรบุคคลของตนได้ในอนาคต
Vision
 • เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการสอนภาษาระดับโลก
 • พัฒนาหลักสูตรเฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่างๆ
 • พัฒนาทรัพยากร และหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับทักษะและความต้องการของผู้เรียนแต่ละท่าน
 • พัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้