L@C

Corporate Training


ด้วยระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แบบครบวงจรที่ผสมผสานการเรียนด้วระบบซอฟท์แวร์ สอนภาษาอังกฤษ ELLIS กับการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์เจ้าของภาษา Native English Instructors อย่างเต็มที่ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Language @ Click มีหลักสูตร Corporate Training สำหรับพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ทรัพยากรบุคคลขององค์กรชั้นนำต่างๆ อาทิ เช่น

 

 

 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี่
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT)
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • ธนาคารออมสิน ( Government Saving Bank)
 • Chevron Thailand
 • บริษัทหลักทรัพย์สินเอเชีย
 • De La Rue
 • Trane
 • De Ster
 • DTZ Debnham Tie Leung (Thailand)
 • บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเทคโนโลยีจำกัด
 • Zuellig pharma Co. Ltd.
 • Zagro (Thailand) Ltd
 • HRM Consulting Co. Ltd.
 • Franke Thailand Co. Ltd.
 • บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
 • ADVANCED INFO SERVICE PLC. (AIS)

ทางสถาบันภาษา Language@Click ขอโอกาสให้เราเป็นผู้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอักฤษให้กับพนักงานของท่าน

 

Courses Name
Courses Detail
Basic Writing
Basic Writing is an indispensable course for students who are seeking to gain a strong understanding of the fundamentals of writing. During the course the students will learn to develop their own paragraph writing abilities.
การเขียนเบื้องต้น
การเขียนเบื้องต้น เป็นคอร์สสำหรับผู้เรียนที่สนใจการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระหว่างการเรียน นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการเขียน และการฝึกการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนในระดับต้น
English for Oil and Gas Industry
English for Oil and Gas Industry is a helpful course for those who need English to work successfully in the oil and gas industry. During the course the students will develop the vocabulary, language, and skills that they need to understand the industry, and apply this knowledge to practical situations.
ภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน เป็นคอร์สที่มี่ประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ ในอุตสาหกรรมน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติเพื่อการทำงาน การเรียนรู้ประกอบด้วยคำศัพท์ การใช้หลักภาษา และทักษะที่นักเรียนต้องเข้าใจในการทำงานด้านนี้และสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อใช้จริงในการทำงาน
English for the Pharmaceutical Industry
English for the Pharmaceutical Industry teaches students how to communicate effectively in different areas of pharmaceuticals.

The course is suitable for a range of pharmaceutical professionals, such as chemists, formulation scientists, lab technicians, medical writers, and clinical researchers.
ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมยา
ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมยา สอนผู้เรียนในด้านการสื่อสารที่ต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยา คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจที่กำลังทำงานหรือเรียนเกี่ยวกับเภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นนักเคมี เจ้าหน้าที่แลบยา คนเขียนสูตรยาหรือนักวิจัย
English for Negotiating
English for Negotiating is a valuable course for those who need to negotiate in English. This course provides learners with the appropriate language, specific intercultural skills, and effective techniques necessary to be a successful negotiator.
ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง
ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจา ต่อรอง เป็นคอร์สที่มีความสำคัญสำหรับคนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเจรจาการค้า หรือธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งการเรียนดังกล่าวประกอบด้วย การใช้ภาษาที่เหมาะสม การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และทักษะสำคัญอื่น ๆ ในการเจรจาต่อรอง
English for Telecoms and Information Technology
English for Telecoms and Information Technology is an advantageous course for anyone working in the telecoms and information technology sector. This course covers a range of subjects, including mobility, software, services, and media. The structure of the course allows students to learn new language in context, and practice new skills through a variety of exercises and activities.
ภาษาอังกฤษในการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษในการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ทำงานด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเนื้อหาครอบคลุม เกี่ยวกับโปรแกรม สื่อ หรือ การถ่ายโอนโยกย้ายข้อมูล และการเชื่อมต่อต่าง ๆ นักเรียนสารถเรียนภาษาอังกฤษจากบริบทที่ใช้ในการทำงาน และฝึกทักษะใหม่ ๆ ในการทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษผ่านแบบฝึกหัด และกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน
English for Logistics
English for Logistics is a valuable course for those who work in the logistics industry, and who need English to communicate when transporting, shipping, and storing goods. The course covers a range of subjects associated with the logistics industry, including transport and shipping, warehouse and storage, and documentation and finance.
ภาษาอังกฤษสำหรับโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษสำหรับโลจิสติกส์ คือคอร์สสำหรับคนที่ทำงานด้านโลจิสติกส์ และคนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการขนส่งและการเคลื่อนย้ายของและสินค้า
English for Finance
English for Finance is an appropriate course for those who need English to work in the finance sector. The course covers customer relationship management, selling, how to participate in meetings, and investment strategies.
ภาษาอังกฤษสำหรับการเงิน
ภาษาอังกฤษสำหรับการเงิน เหมาะสำหรับบุคลากรที่ทำงานด้านการเงิน ซึ่งเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ และทักษะภาษาอังกฤษในการทำงานด้านการเงิน เช่น การเงิน การธนาคาร การลงทุน ระบบเศรษฐกิจโลก ฯลฯ
English for Medicine
English for Medicine is an essential course for medical students, doctors, and nurses who need to communicate in English. During the course the students will practice target language in situations that mimic their current positions.
ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์
ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์ เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ หรือแพทย์ พยาบาลที่ต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างการเรียนผู้เรียนจะได้ฝึการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ต้องเจอในการทำงาน
English for Sales and Purchasing
English for Sales and Purchasingis suitable for both buyers and sales people who require fluent business English to manage international clients, deal with foreign suppliers, attend international exhibitions, and deal with complaints and enquiries.

English for Sales and Purchasing presents the essential expressions and conversation techniques that will enable successful communication in these situations.
ภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย
ภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย เหมาะสำหรับทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการติดต่อกับลูกค้าต่างชาติ หรือ คู่ค้าต่างชาติ หรือการเข้าร่วมนิทรรศการหรือการแสดงสินค้านานาชาติ แม้กระทั่งการรับคำบ่นจากลูกค้า
คอร์สนี้เป็นการนำเสนอสำนวนและบทสนทนาที่สำคัญที่ต้องใช้จริงในการทำงาน เพื่อให้การสื่อสารประสบความสำเร็จ
English for Aviation
English for Aviation is a suitable course for pilots and air traffic controllers who need to prepare for the language fluency test required by the International Civil Aviation Organization (ICAO). The course covers pre-flight checks, through the flight path, to switching off the engines, with all content aligned to ICAO 'Operational Level 4' guidelines.
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสายการบิน
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสายการบิน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่กำลังมองหางานในสายการบิน และบุคคลที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้วซึ่งต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ดีขึ้น ก่อน หรือระหว่างการบิน คอร์สนี้สอนให้ผู้เรียน สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน ถูกต้องสุภาพ และมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ต่างกันไป
English for Customer Care
English for Customer Care is a useful course for people who have direct contact with customers in a variety of contexts, including hotels, banks, helpdesks and call centers. Students learn the language skills, professional techniques, and specific strategies they need to communicate successfully in English with customers.
ภาษาอังกฤษสำหรับลูกค้าสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษสำหรับลูกค้าสัมพันธ์ เป็นคอร์สที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ในสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น โรงแรม ธนาคาร ประชาสัมพันธ์ สายด่วน หรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะทางภาษา เทคนิคการเจรจา ที่ต้องใช้ในการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จกับลูกค้า
English for Socializing
English for Socializing is a valuable course for those who need English to socialize in a professional context. This course teaches students how to build good relationships with international clients and colleagues. The course includes essential expressions and conversation techniques that will enable students to socialize and make business contacts in English.
ภาษาอังกฤษสำหรับการออกงานสังคม
ภาษาอังกฤษสำหรับการออกงานสังคม เป็นคอร์สที่เหมาะกับบุคคลที่ต้องออกงานสังคมเพื่อการทำงาน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าต่างชาติและเพื่อนร่วมงาน โดยการเรียน ศัพท์ และสำนวนที่ต้องใช้ในสถานการณ์ ฝึกการใช้ในสถานการณ์จริงและเชิงธุรกิจ
English for Meetings
English for Meetings is an ideal course for professionals who need to participate in a meeting with confidence. The course gives students techniques and strategies to help them communicate in business meetings, using appropriate vocabulary, key expressions, and phrases.
ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม
ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม เป็นคอร์สสำหรับผู้เรียนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าร่วมการประชุมอย่างมั่นใจ ประกอบด้วยเทคนิค วิธีการที่ช่วยในการสื่อสารในการประชุม การใช้คำศัพท์ สำนวน ที่เหมาะสม
English for Marketing and Advertising
English for Marketing and Advertising is an advantageous course for marketing and advertising professionals who need to communicate confidently and effectively in English. The course covers a range of skills and topics such as talking to clients, discussing advertising campaigns, establishing a marketing plan, and writing a press release.
ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาดและการโฆษณา
ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาดและการโฆษณา เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการตลาดและการโฆษณา ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจตามลำดับทักษะและหัวข้อ เช่น การคุยกับลูกค้า การอภิปรายการโฆษณา การทำแผนการตลาด และการเขียนโฆษณาลงสื่อ
English for Presentations
English for Presentations is a practical course for professionals who need to give presentations in English. This course covers the language and skills involved at each stage of a presentation. Other related topics are also addressed, such as dealing with nervousness and interacting with an audience.
ภาษาอังกฤษสำหรับการสำเสนองาน
ภาษาอังกฤษสำหรับการสำเสนองาน เป็นคอร์สที่ฝึกการพูดภาษาอังกฤษในการนำเสนองาน ประกอบด้วยภาษาและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนองานในแต่ละขั้นตอน นอกจากนั้นยังมีการสอนการเตรียมตัวการเสนองาน เช่น การแก้ปัญหาความกังวลก่อนการนำเสนองาน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง ผู้ชมการนำเสนอ
English for E-mails
English for Emails teaches students how to communicate appropriately and effectively over email. The course gives students techniques and strategies to help them write and reply to emails quickly and efficiently in the workplace.

ภาษาอังกฤษสำหรับ E-mail
ภาษาอังกฤษสำหรับ e-mail เป็นการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คอร์สนี้เป็นการสอนเทคนิคและกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเขียนและตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เร็วและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
English for Telephoning
English for Telephoning is an ideal course for those who need to make effective telephone calls in English in a business context. This course teaches students strategies for communicating by telephone, and trains them how to sequence a conversation.
ภาษาอังกฤษสำหรับการโทรศัพท์
ภาษาอังกฤษสำหรับการโทรศัพท์ เป็นคอร์สที่ฝึกการใช้ภาษาอังกษในการโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ ในบริบทธุรกิจ โดยเป็นการสอนกลยุทธ์การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้แก่ผู้เรียน