L@C
 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 11
  เลขที่ 1693 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 11
  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร: 02-986-7500 แฟกซ์ : 02-986-7508
 • โครงการตึกน้ำ ชลบุรี
  เลขที่ 53/142 หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
  โทร: 038-119-536
 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 11
  เลขที่ 1693 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 11
  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร: 02-986-7500 แฟกซ์ : 02-986-7508
Contact  
captcha
Social Network

Email สำหรับติดต่อสอบถามทุกสาขา : info@languageatclick.com