Business communication

 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการสื่อสารที่จำเป็น อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุม การสัมมนา การเจรจาต่อรอง

การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนใบเสนอราคา การต่อรองทางธุรกิจ การนำเสนอผลงาน และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมธุรกิจ 

 
Business Meeting
(การสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุม)
 
Business Presentations
(การนำเสนอแผนงานธุรกิจ)
 
Business Writing Proposals
(การเขียนแผนงาน และนำเสนอในรูปแบบสากล)
 
 
 
            ระยะเวลาเรียน : 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)