ติวสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิเคราะห์ เจาะลึกเนื้อหาข้อสอบ โดย พี่เดียว พี่เต้ย รุ่นพี่เกียรตินิยม ประสบการณ์ติว 4ปี ติด 100%

สนใจติดต่อได้ที่                                                                                                      

 สถาบันภาษา Langage@Click สาขา Central Ladprao ชั้น 11 zone office tower  โทร. 029867500

 

คำอธิบายรายวิชา ติวสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 60 ชั่วโมง

 

1.วิชาประวัติศาสตร์สากล 10 ชั่วโมง

เนื้อหาประกอบด้วยประวัติศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญในอดีต ทั่วโลก เพื่ออธิบายเหตุการณ์ในปัจจุบัน

 

2.องค์การระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 10 ชั่วโมง

เนื้อหาเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ ประวัติความเป็นมา และความสำคัญที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆในภูมิภาค อาทิ AEC, APEC สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
 

3.การเมืองการปกครองไทย 10 ชั่วโมง

เน้นเนื้อหาการวิเคราะห์พัฒนาการของการเมืองและการปกครองของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

4.ทฤษฏีทางรัฐศาสตร์ 10 ชั่วโมง

เน้นเนื้อหาทางรัฐศาสตร์พื้นฐานระดับมหาวิทยาลัยที่มักจะออกข้อสอแนวคิด/ทฤษฏี พื้นฐานทางรัฐศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การระหว่างประเทศ และบริหารรัฐกิจ หลักการและวิธีการในการศึกษาเอกสารทางด้านรัฐศาสตร์ หลักการการวิเคราะห์สารทางด้านรัฐศาสตร์เบื้องต้น ขอบข่ายของสาขาต่างๆ

 

5.วิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ปัจจุบัน 10 ชั่วโมง

ติดตาม วิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นการเปิดกรอบแนวคิดและทัศนคติของผู้เรียนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 

6.ตะลุยโจทย์ข้อสอบตรงรัฐศาสตร์ 10 ชั่วโมง

วิเคราะห์เจาะลึก ข้อสอบตรง ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่เคยออกมาแล้วในปีที่ผ่านมา            

ผู้เรียนจะได้ฝึกการทำข้อสอบพร้อมทั้งการเก็งข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันจากผู้สอน