Business English

            Business English เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจในทุกๆด้าน ทั้งการสื่อสารในรูปแบบสากล เพื่อการพัฒนาทักษะการสนทนา การนัดหมาย การตอบข้อโต้แย้งเชิงธุรกิจ การเขียนเชิงธุรกิจรูปแบบต่างๆ และครอบคลุมถึงการทำงานภายในองค์กรที่ต้องติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติเป็นประจำให้เกิดความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ 

 

Course Outline

 1. Careers
 2. Selling Online
 3. Companies
 4. Great Ideas
 5. Stress
 6. Entertaining
 7. Marketing
 8. Planning
 9. Managing People
 10. Conflict
 11. New  Business
 12. Product

ระยะเวลาเรียน : 3 เดือน (สอนสด 36 ชั่วโมง) เรียนสด วันเสาร์ / อาทิตย์